top of page

Algemene voorwaarden

versie 16 mei  2018

Artikel 1. Definities


1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door overeenkomsten die Intuïtief Traject sluit en alle offertes die Intuïtief Traject doet. Ook zijn ze van toepassing op alle onderhandelingen – mondeling of schriftelijk gevoerd – die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan.

2.   In deze voorwaarden duiden we iedere (beoogde) wederpartij van Intuïtief Traject telkens als “opdrachtgever” aan.

3.   Intuïtief Traject verstrekt gratis een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

4.    Met in deze voorwaarden genoemden producten c.q. zaken, bedoelen we ook diensten.

 

5.    Een opdracht is een verzoek van een opdrachtgever aan Intuïtief Traject om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Onder een opdracht wordt ook verstaan de inschrijving voor een cursus of opleiding.

6.    Met  werkzaamheden bedoelt  Intuïtief Traject alle werkzaamheden die we met  het oog op de verstrekte opdracht (gaan) doen.

7.    In onze offerte of ons voorstel staan de werkzaamheden en de tarieven die daarbij horen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden


1.    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intuïtief Traject en een opdrachtgever. Tenzij partijen hier uitdrukkelijk en schriftelijk van afwijken.

2.   Het kan zijn dat de opdrachtgever over voorwaarden beschikt die niet overeen komen met de voorwaarden van Intuïtief Traject.  Deze erkennen we niet. Tenzij Intuïtief Traject deze schriftelijk voor akkoord verklaart.

3.   Onze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Intuïtief Traject, waarbij wij derden betrekken.

4.    Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan beoordelen we die situatie in de geest van deze algemene voorwaarden.

5.    Intuïtief Traject zal niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden verlangen. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Intuïtief Traject in het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en opdracht


1.    Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij Intuïtief Traject in de offerte een termijn voor aanvaarding noemt.

2.   Onze offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij we een andere geldigheidsduur benoemen in de offerte. Wanneer de wederpartij binnen 30 dagen per e-mail of brief bevestigt akkoord te gaan is Intuïtief Traject aan de offerte gebonden.

3.    Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door Intuïtief Traject ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijdingen.

4.   Een opdrachtgever bevestigt een opdracht, per e-mail met verwijzing naar datum en onderwerp van het voorstel of door ondertekening en terugsturen van het voorstel.

Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen


1.    Intuïtief Traject geeft in de offerte aan of de tarieven inclusief btw of vrijgesteld van btw zijn.

2.    Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzend-, reis- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.   Alle betalingen komen op het bankrekeningnummer van Intuïtief Traject of op de rekening van door Intuïtief Traject aangewezen derden.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst


1.    Intuïtief Traject voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Intuïtief Traject neemt bij het verrichten van de werkzaamheden voor opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van wederpartij in acht.

2.    Als het voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is, heeft Intuïtief Traject het recht (een deel van) de werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.    De opdrachtgever zorgt ervoor dat Intuïtief Traject alle gegevens die zij nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht op tijd ontvangt. Heeft de opdrachtgever de benodigde gegevens niet op tijd aan Intuïtief Traject verstrekt? Dan heeft Intuïtief Traject het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.    Wanneer Intuïtief Traject onjuiste of onvolledige gegevens heeft ontvangen, is Intuïtief Traject  niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

5.    Het kan zijn dat we overeenkomen een opdracht in fasen uit te voeren.

6.   Bij vragen van de opdrachtgever aan Intuïtief Traject van administratieve aard of over de training, reageert Intuïtief Traject binnen vijf werkdagen, per e-mail. Met uitzondering van de vakantieperiodes van Intuïtief Traject.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn


1.    De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.    Intuïtief Traject aanvaardt een opdracht schriftelijk (per brief of e-mail.)

3.    Opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.

4.    Intuïtief Traject is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.

5.    Zijn er wijzigingen in de opdracht nadat deze is verstrekt, dan deelt de opdrachtgever dit op tijd en schriftelijk mee aan Intuïtief Traject.  Gebeurt dit mondeling, dan is het risico voor rekening van opdrachtgever. Intuïtief Traject reageert schriftelijk over de mogelijkheden en eventuele consequenties voor het tarief.

6.    Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn neemt Intuïtief Traject geen enkele garantie op zich, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.    Overschrijding van de uitvoeringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichtingen naar Intuïtief Traject.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst


1.    Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan passen partijen op tijd en in onderling overleg de overeenkomst aan.

2.    Wanneer partijen de overeenkomst in overleg wijzigen of aanvullen, kan dit gevolgen hebben voor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering. Intuïtief Traject informeert de opdrachtgever in dat geval zo snel mogelijk.

3.    Als de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, informeert Intuïtief Traject de opdrachtgever hierover vooraf.

4.    Is er een vaste vergoeding overeengekomen, dan geeft Intuïtief Traject daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vergoeding tot gevolg heeft.

5.    In afwijking van lid 3 brengt Intuïtief Traject geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendom


1.    Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt Intuïtief Traject zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2.    Intuïtief Traject is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

3.   Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermende objecten, die door of namens opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermende rechten van derden en vrijwaart hij Intuïtief Traject voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

4.   Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en Intuïtief Traject eindigt, voor zover zij aan Intuïtief Traject toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom opdrachtgever aan Intuïtief Traject verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Intuïtief Traject voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

5.    Alle stukken die Intuïtief Traject verstrekt, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Ze mogen niet door de opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Intuïtief Traject worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

6.    Intuïtief Traject behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7.   Intuïtief Traject mag casuïstiek en voorbeelden uit trainingen als promotiemateriaal inzetten. Zij gaat hierover altijd in overleg met opdrachtgever over de mate van anonimiteit.

Artikel 10. Annulering


1.   Conform wettelijke richtlijnen zijn er 14 werkdagen bedenktijd na dagtekening van de opdracht. Binnen die termijn kan de opdracht herroepen worden, zonder opgave van redenen en zonder verdere administratiekosten of boete.

2.   Indien de opdrachtgever tijdens de cursus annuleert, betaalt de cursist 100 procent van de door hem of haar verschuldigde kosten aan Intuïtief Traject, tenzij de annulering te wijten is aan een niet-toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever.

3.   Intuïtief Traject behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling voor een cursus of opleiding deze te annuleren. Intuïtief Traject zal in dit geval het reeds door de opdrachtgever betaalde bedrag restitueren, maar is verder niets aan de opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst


1.  De vorderingen van Intuïtief Traject op de opdrachtgever zijn in de volgende gevallen onmiddellijk opeisbaar:


–    als Intuïtief Traject na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.


–    als Intuïtief Traject de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, en ook in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

2.   In de genoemde gevallen is Intuïtief Traject bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Intuïtief Traject schadevergoeding te vorderen.

3.    De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.    Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Intuïtief Traject alsdan gerechtigd van opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Intuïtief Traject gederfde inkomen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen


1.    De klachtenprocedure van Intuïtief Traject is openbaar via onze website, www.intuitieftraject.nl.

2.   Intuïtief Traject registreert ontvangen klachten en de wijze van afhandeling. We bewaren deze klachtenregistratie minimaal één jaar na afhandeling van de klacht. Klachten worden vertouwelijk behandeld.

3.   Intuïtief Traject reageert binnen vijf werkdagen op een klacht. En lossen het binnen vier weken op. Lukt dit niet vanwege bijvoorbeeld een onderzoek dat langer duurt? Dan informeren wij hierover binnen vier weken. Natuurlijk met een toelichting van het uitstel. Daarbij geeft Intuïtief Traject ook aan wanneer uitsluitsel te verwachten is.

4.   Heeft de opdrachtgever klachten over de verrichte werkzaamheden dan meldt hij dit zo snel mogelijk schriftelijk na ontdekking aan Intuïtief Traject. In ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden.

5.   Is de  klacht gegrond, dan verricht Intuïtief Traject de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet de opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

6.   Is de tweede levering opnieuw redelijkerwijs en aantoonbaar onvoldoende, dan meldt opdrachtgever dit opnieuw binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden. In goed overleg komen we tot een oplossing die voor beide partijen redelijk en naar vermogen is. De maximale consequentie is vermindering van het factuurbedrag.

7.    Wanneer het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Intuïtief Traject slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

8.   Wanneer partijen oneens blijven over het oplossen van een klacht voorziet Intuïtief Traject een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde: mevrouw drs. J.M.S. Van Kessel te Nijmegen. Partijen delen de gemaakte kosten. Intuïtief Traject handelt eventuele consequenties binnen vier weken af.

Artikel 13. Kosten


1.   Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast bedrag is overeengekomen gelden de leden 2 en 6 van dit artikel. Wanneer geen vast bedrag is overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2.    Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast bedrag overeenkomen. Het vaste bedrag is exclusief btw, tenzij anders vermeld

3.    Wanneer geen vast bedrag is afgesproken, gaan we uit van werkelijk bestede uren. De gebruikelijke uurtarieven van Intuïtief Traject zijn bekend bij opdrachtgever. Het honorarium berekenen we volgens de gebruikelijke uurtarieven, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Dit geldt voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

4.    Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

5.    Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden, brengt Intuïtief Traject de verschuldigde kosten periodiek in rekening.

6.    Wanneer Intuïtief Traject met de opdrachtgever een vast bedrag of uurtarief overeenkomt, is Intuïtief Traject niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Intuïtief Traject mag alleen prijsstijgingen doorberekenen, als zij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 14. Betaling


1.    De factuur voor kwartaalcursussen moet binnen 7 dagen na factuurdatum betaald zijn, op een door Intuïtief Traject aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Intuïtief Traject draagt zorg voor tijdige facturering. Voor de opleidingen geldt een deelfacturering van tien maandelijkse termijnen per jaar, tenzij anders is overeengekomen. Voor alle andere opdrachten geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

2.    Deelfacturering is altijd mogelijk. Tenzij dit schriftelijk is uitgesloten.

3.   Intuïtief Traject heeft het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), tot zekerheid voor de betaling, een door hem geaccordeerde bankgarantie van opdrachtgever te verlangen.

4.    Wanneer opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting aan Intuïtief Traject voldoet, is hij zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is, rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.

5.    Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten voldoet overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en bedragen ten minste € 100,- per vordering.

6.    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Intuïtief Traject en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Intuïtief Traject onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.    Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15. Incassokosten


1.  Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
–      over de eerste € 5.000,- 15%
–      over het meerdere tot € 10.000,- 10%
–      over het meerdere tot € 20.000,- 8%
–      over het meerdere tot € 50.000,- 5%
–      over het meerdere 3%

2. Als Intuïtief Traject aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid


1.    Is Intuïtief Traject aansprakelijk, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a.       De aansprakelijkheid van Intuïtief Traject, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
b.       Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Intuïtief Traject beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
c.       In afwijking van wat in lid 1b van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
d.       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Intuïtief Traject of haar ondergeschikten.
e.       Intuïtief Traject is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

2.    Opdrachtgever vrijwaart Intuïtief Traject tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en feitelijke inhoud van in opdracht van opdrachtgever vervaardigde uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van Intuïtief Traject ex artikel 5 van deze voorwaarden.

3.    Intuïtief Traject is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor het risico van opdrachtgever.

Artikel 17. Vrijwaring


De opdrachtgever vrijwaart Intuïtief Traject voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Intuïtief Traject toerekenbaar is. Als Intuïtief Traject uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Intuïtief Traject zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Intuïtief Traject, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Intuïtief Traject en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 18. Overmacht


1.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Intuïtief Traject geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Intuïtief Traject niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen in het bedrijf van Intuïtief Traject hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en ander buiten zijn macht liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen worden daaronder begrepen.

2.    Intuïtief Traject heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Intuïtief Traject haar verbintenis had moeten nakomen.

3.    Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Intuïtief Traject opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Intuïtief Traject niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.    Als Intuïtief Traject bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Overdracht en plichten


1.    Geen van de  partijen hebben het recht de rechten en plichten die uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeien, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Tenzij de andere partij voorafgaand schriftelijk toestemming geeft.

2.    In de situatie dat de (relevante) activiteit(en) van de onderneming van opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 20. Geschillenbeslechting


De rechter in de woonplaats van Intuïtief Traject is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Intuïtief Traject het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Intuïtief Traject en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page